مردم سرنوشت خود را به دست بگیرید

مردم، انتخابات حق شماست،
نمایش ۲۲ خرداد که در آن شما را به تائید یکی از چهار نماینده انتخابی شورای نگهبان فراخواندند، انتخابات نبود. انتخابات، یعنی رای‌گیری که در آن همه مردم حق کاندید شدن داشته باشند و هر کس حق داشته باشد به کاندیدای مورد نظر خود رای دهد. به این سرکوب دولتی، یعنی صلب حق کاندید شدن و انتخابات آزاد، با مبارزات خود پایان دهید. ادامه خواندن مردم سرنوشت خود را به دست بگیرید